Humanizm performatywny. Polemika z filozofią w praktyce literackiej Witolda Gombrowicza

Nauki humanistyczne

Informacje

Książka ta skupia się na roli filozofii w twórczości Witolda Gombrowicza. Praktyka literacka polskiego pisarza jest tu ujęta z perspektywy myśli neopragmatycznej oraz poststrukturalistycznej, przy czym pisanie literackie jest ujmowane jako swego rodzaju próba performatywnego przerobienia i...

Start